cytatkoo

36 tekstów – auto­rem jest cy­tat­koo.

A ja na­dal nie wiem cze­mu mnie zos­ta­wiłeś ... Prze­cież obiecałeś że nie po­pełnisz żad­nych głup­stw ... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 11 czerwca 2011, 13:10

Dużo osób mówi że życie jest trud­ne a wca­le nie trze­ba tyl­ko je so­bie umi­lać i nie myśleć o zbyt trud­nych dla nas spra­wach ... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 maja 2011, 15:01

Jeśli nie stać cię na naj­droższą rzecz w całym cen­trum idź do skle­pu weź ją , idź do przy­mie­rzal­ni przy­mierz zak­ry­wając metkę przejdź się po skle­pie i zo­bacz jak in­ni reagują wiedząc kim jes­teś . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 maja 2011, 18:45

Ktoś kiedyś po­wie­dział "Sza­nuj­my się!" a te­raz pytanie:
Czy ktoś te­go przes­trze­ga ? Od­po­wiedz :
nie , po pros­tu ludzie się te­go wstydzą bo co­raz częściej plują so­bie w twarz .. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 maja 2011, 00:06

Zadręczała się myślami rozdział "1"

Kiedyś to on py­tał, pi­sał do niej z ciągłym tym sa­mym py­taniem "Czy chcesz ze mną chodzić?" ona zaw­sze od­po­wiadała "wiesz ja­koś mi się to nie widzi" . A te­raz gdy widuje [...] — czytaj całość

opowiadanie • 28 kwietnia 2011, 18:29

Masz swoją war­tość , bo człowiek ma swoją war­tość jest ideal­ny bo jest je­dyny tak nie pow­tarzal­ny na świecie .. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 kwietnia 2011, 17:22

Przep­raszam, że jes­tem sobą
a nie szmatą jaką ze mnie ro­bią ... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 23 kwietnia 2011, 20:34

To dob­rze że tam
Zna­jomych gdzieś mam
To nic że tyl­ko cza­sami
bo gdy są pot­rzeb­ni
zni­kają na ja­kiś czas
a po­tem się pojawiają
gdy coś chcą ... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 lutego 2011, 19:50

Szczęście może nas otaczać ale wte­dy gdy nap­rawdę je do­ceni­my . 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 stycznia 2011, 18:44

Przyjaźń !

Cza­sem chce być lep­rza,faj­niej­sza ..
Ale to co dla mnie zro­biła się liczy
bar­dziej niż słowo które tak du­zo
znaczy. Ona wie kiedy zaboli
Wte­dy przyj­dzie po­cie­szy , rozbawi
na ser­cu już jest le­piej wtedy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 listopada 2010, 19:43
Zeszyty
  • Najleprze – Pa­miętaj, to los roz­da­je kar­ty a od Ciebie je­dynie za­leżny jak ni­mi zag­rasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cytatkoo

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność